Ordningsföreskrifter

från 1994 (reviderad i januari 2017), utöver stadgarnas skrivning.

Dessa förväntas varje medlem läsa och följa:

Som medlem i en ideell förening har vi alla del i ett kollektivt ansvar.

Ansvar/försäkring

1. Att vårda och underhålla, egna lägenheten, gemensamma  utrymmen och föreningens egendom.

2. Som förtydligande av stadgarna, 28§, beträffande vattenskador i lägenheten. Där ansvarar medlemmen för skada orsakad av bristfälligt underhåll eller vid egen ombyggnad och renovering av bostaden. Om det visar sig att föreningens fastighetsförsäkring kan täcka skadan, står medlemmen för föreningens självrisk.

3. Samma förutsättningar gäller vid vattenskador orsakade av akvarium, vattensängar eller liknande.

4. Varje medlem ska ha en betryggande hemförsäkring och godkänd brandvarnare installerad.

5. Ombyggnad och genomgripande renovering, med tillhörande nyinstallationer, får endast genomföras efter styrelsens godkännande. Godkänner föreningen, skall arbetet utföras av

fackman, enligt Boverkets normer och anvisningar. Följer inte medlemmen detta, är han/hon ansvarig och ersättningsskyldig för de eventuella skador som drabbar föreningen.

6. De åtgärder som bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten skall alltid utföras av fackman och beträffande elinstallationer och vvs skall auktoriserade företag/yrkesmän anlitas. Kopplingar och ballofixanslutningar under diskbänk är inte tillåtna, utan alla ledningar skall vara lödda eller sammanfogade med presskopplingar.

7. Om skadeinsekter eller ohyra upptäcks, är det medlemmens skyldighet att omgående kontakta Nomor: 0771-12 23 00.

Beträffande den allmänna trivseln

Det åligger varje enskild medlem att undvika aktiviteter och handlingar som är störande och påverkar övriga medlemmar trevnad, genom att….

1. Undvika kraftigt vattentappning sena kvällar och tidiga morgnar.

2. Inte ha högljudda fester med bl a volymstark musik, efter kl 23.00. Undantag från detta kan ske vid speciella tillfällen, då i samförstånd med de grannar som kan tänkas beröras.

3. Iakttaga möjlig tystnad nattetid, särskilt i trappuppgång och vid dörrstängning.

4. Inte utföra arbeten (ex borra och spika i väggar) mellan kl 20.00 och 07.00, helger 09.00-20.00 Att i övrigt hålla ordning så att nattro och trevnad inte störs.

5. Se till att husdjur inte blir en sanitär olägenhet.

6. Inte belamra gemensamma utrymmen som gård, trapphus och källargångar med gamla möbler, cyklar, lådor och skräp mm.

7. Följa tvättstugornas och andra gemensamma utrymmens föreskrifter.

8. All form av tobaksrökning i allmänna utrymmen är otillåtet.

9. Piskning av mattor och kläder utförs på avsedda platser. Inte från balkonger och fönster.

10.Inte sätta upp utomhusantenner, utan styrelsens medgivande.

11.Hushållssopor, tidningspapper, kartong, wellpapp, plast, färgat och ofärgat glas, metall, hushållsbatterier, glödlampor, elavfall och matavfall, lämnas sorterade i soprummet som ligger mellan Älvgatan 6 och 8. Vid parkeringen framför Älvgatan 12, finns ett utrymme för grovsopor (garage nr 11), bredvid föreningens garage. Där finns anvisningar om vad som räknas som just grovsopor. Miljöavfall som färger, oljor och brandfarliga vätskor och större volymer som exempelvis byggavfall, är det varje medlems ansvar att själv forsla bort. Följs inte detta så kräver Reko en kraftig avgiftshöjning och problem för föreningen. Detta är också ett försäkringskrav

Ekonomi

1. Se till att dörrar och fönster är stängda och låsta samt att lyset är släckt efter besök i ex källare, tvättstugor och andra gemensamma utrymmen.

2. Undvik att reglera värmen genom överdriven vädring.

3. Tänk på att inte lämna portar öppna, speciellt nattetid.

4. Var sparsam med såväl varmt som kallt vatten. Kranar får inte lämnas öppna när ledningar är stängda för kranbyte, underhåll och reparationer.

5. Stäng inte av element eller lämna fönster öppna den kalla årstiden. Då finns det risk för att ledningar fryser sönder. Åtgärda omedelbart fel på avlopp och övriga VVS-installationer. Om det är fel som föreningen ska ansvara för, kontakta Castors jour, vaktmästare eller någon styrelsemedlem. Telefonlista finns uppsatt i varje port.

Avflyttning/försäljning

1. Vid flytt/försäljning av bostad, anmäls detta till styrelsen. Nycklar till lägenheten, tvättstugan och motorvärmare, samt de tilldelade parkeringstillstånden, skall lämnas till köparen vid

försäljningstillfället. Även föreningens stadgar och dessa ordningsföreskrifter delges den nye medlemmen.

Andrahandsuthyrning

1. Innan lägenheten kan uthyras måste styrelsen för föreningen tillfrågas och eventuellt därefter lämna sitt medgivande.

2. Den medlem som är skriven för lägenheten har det övergripande ansvaret mot bostadsrättsföreningen och ansvarar därmed att gällande ordningsregler respekteras och följs av hyresgäst.

3. Det är ägarens skyldighet att informera och se till att hyresgästen har en gällande hemförsäkring. Se pkt 4, under ANSVAR/FÖRSÄKRINGR. Föreningen har rätt att ta del av försäkringsbevis.

Övrigt

1. Skyltar och anslag på husens ytterväggar, entréer eller trappuppgångar, får inte sättas upp utan styrelsens medgivande.

2. Det är ej tillåtet att borra, spika eller på annat sätt förstöra lägenhetsdörrens brand- och säkerhetsklassning.

3. Parkera fordon enligt skyltning inom fastigheten och på ett sätt så att snöröjning underlättas. För övrigt är all parkering förbjuden på gräsmattor och de gångvägar inom området som leder till portarna. För i och urlastning och vid in- och utflyttning är det dock tillåtet att stå med fordon vid porten. Under förutsättning att föraren är tillgänglig för att snabbt flytta fordonet. Regeln finns för att utryckningsfordon, taxi, snöröjningstraktor och andra servicefordon ska kunna ta sig fram. Gästparkeringar finns inom föreningen. OBS, giltigt parkeringstillstånd krävs.

4. Vid behov av parkeringsplats med motorvärmare, kontakta styrelsen. Uppgifter om ansvarig för uthyrning, finns i varje trappuppgång.

5. Den som hyr motorvärmare ansvarar själv för snöröjning vid den tillhörande parkeringsplatsen.

6. Motorvärmaruttagen ska alltid vara låsta. Elsladdar får inte hänga kvar. Endast 6 ampere säkring få användas. Detta enligt gällande säkerhetsbestämmelser.

Kom ihåg

Var rädd om våra gemensamma utrymmen och tillhörigheter. Det höjer värdet på Din lägenhet.

Varje medlem är skyldig att följa ovanstående ordningsföreskrifter!

Detta gäller givetvis övriga boende inom samma hushåll

Januari 2017

Brf NIVRENA

Styrelsen